« Zpět na předchozí stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), Obchodními podmínkami pro e-shop a Obchodními podmínkami pro akce.

Obchodní podmínky pro e-shop jsou dostupné na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/vop-shop

Obchodní podmínky pro akce jsou dostupné na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/vop-akce

Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

 • "Provozovatel" znamená společnost GrowJOB s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888;
 • "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 • “Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • “Portál” znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet,
 • "Zákazník" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Portál;
 • "Spotřebitel" znamená Zákazníka - fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 • “Produkt” znamená věc či službu nabízenou Provozovatelem prostřednictvím Portálu

Slevy

Provozovatel má právo poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny Produktu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Úhrada a platba

Úhradu může Zákazník provést:

 • bankovním převodem v CZK na účet GrowJOB s.r.o. č. 43-3647590287/0100
 • bankovním převodem v EUR na účet GrowJOB s.r.o. IBAN/SWIFT CZ3701000001075253260217/KOMBCZPPXXX
 • prostřednictvím platební brány
 • na základě zálohové faktury (pouze po předchozí vzájemné dohodě)
 • hotově při převzetí zboží nebo při registraci účastníků před akcí  (pouze po předchozí vzájemné dohodě)
 • prostřednictvím benefitních programů se kterými má Provozovatel uzavřenou smlouvu (dle podmínek daného benefitního programu):
  • Benefity
  • Edenred
  • Benefit plus
  • Sodexo
  • Gallery Beta

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka provést úhradu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

Po domluvě je možná úhrada také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě pevného smluvního přepočtu směnného kurzu 25 CZK / 1 EUR (tento kurz zohledňuje dodatečné náklady za převod měn).

Mimosoudní vyřizování stížností

Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy administrativa@growjob.com.

Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Užívání Portálu

Provozovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatel má právo změnit Portál, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

Zákazník je povinen dodržovat při užívání Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Zákazník povinen nahradit v plném rozsahu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Zákazník kontaktovat Provozovatele na e-mailové  adrese administrativa@growjob.com.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/osobni-udaje

Rozhodné právo

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 9.9.2019.

« Zpět na předchozí stránku