« Zpět na předchozí stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), Obchodními podmínkami pro e-shop a Obchodními podmínkami pro akce.

Provozovatel

GrowJOB s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888;
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 60453;
zastoupená Petrem Ludwigem, jednatelem

Obchodní podmínky pro e-shop

Obchodní podmínky pro e-shop jsou dostupné na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/vop-shop

Obchodní podmínky pro akce

Obchodní podmínky pro akce jsou dostupné na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/vop-akce

Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

 • "Provozovatel" znamená společnost GrowJOB s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888;
 • "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 • “Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • “Portál” znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet,
 • "Zákazník" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Portál;
 • "Spotřebitel" znamená Zákazníka - fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 • “Produkt” znamená věc či službu nabízenou Provozovatelem prostřednictvím Portálu

Slevy

Provozovatel má právo poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny Produktu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Úhrada a platba

Úhradu může Zákazník provést:

  • bankovním převodem v CZK na účet GrowJOB s.r.o. č. 43-3647590287/0100
  • bankovním převodem v EUR na účet GrowJOB s.r.o. IBAN/SWIFT CZ3701000001075253260217/KOMBCZPPXXX
  • prostřednictvím platební brány (platební kartou nebo platebními tlačítky bank)
  • na základě zálohové faktury (pouze po předchozí vzájemné dohodě)
  • hotově při převzetí zboží nebo při registraci účastníků před akcí  (pouze po předchozí vzájemné dohodě)
  • Prostřednictvím služby Twisto
  • prostřednictvím benefitních programů se kterými má Provozovatel uzavřenou smlouvu (dle podmínek daného benefitního programu):
   • Benefity.cz (kartou telefonicky, on-line)
   • Edenred Benefity café (papírové poukázky Edenred Academica, Edenred Compliments, Edenred Multi; a elektronické eTickety)
   • Benefit Plus (kartou telefonicky, on-line)
   • Sodexo (papírové poukázky Dárkový Pass, Flexi Pass, Smart Pass, Fokus Pass, Bonus Pass; telefonicky kartou Flexi Pass Card nebo Multi Pass Card; nebo eVoucher)
   • Gallery Beta (papírové poukázky UP Gallery Beta, UP Cadhoc, UP Unišek, UP Unišek+; nebo paltba telefonicky kartou či on-line)
   (
Návod na platbu benefitními programy
  )

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka provést úhradu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

Po domluvě je možná úhrada také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě pevného smluvního přepočtu směnného kurzu 25 CZK / 1 EUR (tento kurz zohledňuje dodatečné náklady za převod měn).

Platební brána ComGate

Funkce platební brány zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

Kontakt pro případné reklamace a dotazy k platbám přes platební bránu: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

Twisto

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Mimosoudní vyřizování stížností

Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy administrativa@growjob.com.

Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Užívání Portálu

Provozovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatel má právo změnit Portál, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

Zákazník je povinen dodržovat při užívání Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Zákazník povinen nahradit v plném rozsahu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Zákazník kontaktovat Provozovatele na e-mailové  adrese administrativa@growjob.com.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/osobni-udaje

Rozhodné právo

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1.4.2022.

« Zpět na předchozí stránku