« Zpět na předchozí stránku

Obchodní podmínky pro akce

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele při účasti Zákazníka na Akcích se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky") a Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele (dále jen “VOP”).

Provozovatel

GrowJOB s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888;
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 60453;
zastoupená Petrem Ludwigem, jednatelem

Všeobecné obchodní podmínky provozovatele

VOP Provozovatele jsou dostupné na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/vop

Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

  • se používají definice uvedené ve VOP
  • “Akce” znamená jednak konference, přednášky, kurzy a školení konané za fyzické přítomnosti Zákazníků, tak online semináře či online webináře a jakékoli jiné vzdělávací akce pořádané Provozovatelem a nabízené jako Produkt na Portálu

Objednávka

Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na jednotlivých Akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na Portálu, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. Každá učiněná Registrace je závazná.

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka učiněna kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”.

Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit Provozovateli.

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník od provozovatele potvrzení registrace na sdělený či zadaný e-mail (dále také jako "Potvrzení registrace").

Účastníky mladší 16 let musí registrovat jejich zákonný zástupce.

Náhradníci

V případě překročení kapacity Akce se může Zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud Provozovatel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Zákazník kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto.

Cena

Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena Akce (dále také jako “Registrační poplatek”) zahrnuje kromě poplatku za účast na Akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

Úhrada

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek.

Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání Akce.

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí Portálu způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli.

Po předchozí vzájemné dohodě lze využít i další formy Úhrady uvedené ve VOP Provozovatele.

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 2 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak.

Storno

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání Akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.

Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu.

Při stornování objednávky 5 a více pracovních dnů před datem konání Akce se vrací celý Registrační poplatek.

Při stornování objednávky 3 až 4 pracovních dnů před datem konání Akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky.

Storno objednávky již není možné provést v posledních dvou pracovních dnech předcházející datu konání Akce ani později.

Organizační změny

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, programu, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména, nikoli však výlučně, v případech souvisejících s přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, ať už přijatých Provozovatelem nebo orgánem veřejné moci, změnit formu konání Akce z konference, přednášky, kurzu nebo školení konaných za fyzické účasti Zákazníků na online seminář či webinář. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni o změně telefonicky nebo e-mailem. Na storno Objednávky se v takovém případě uplatní standardní storno podmínky dle příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Zrušení akce

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

Akce pořádaná jako online seminář či webinář je určena výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, umožnění účasti třetí osobě či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

Záznamy online seminářů či webinářů jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://konec-prokrastinace.cz/osobni-udaje

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 22.4.2021.

« Zpět na předchozí stránku